ชื่อ - นามสกุล :นายจำรัส เสาร์สุวรรณ์
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน