[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เทศบาลตำบลเมืองพาน ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางออนไลน์ และ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
เมนูหลัก
แผนเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
-คำร้องทั่วไป
-ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจ
-ใบลาพักผ่อน

ลิงค์หน่วยงาน
;

แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.เมืองพาน


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  
 

บทที่ 1
                                                     บทนำ
 
                ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยการกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และมีความสอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน
                เทศบาลตำบลเมืองพานได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการนำหลักและแนวคิดจากนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนศักยภาพต่าง ๆ ของท้องถิ่นมาพิจารณาจัดทำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วงงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เนื่องจากการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากการมีส่วนร่วมและความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนท้องถิ่นด้วย
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              1. เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ      สิ่งแวดล้อมการเมือง การบริหารและด้านอื่น ๆ
               2. เพื่อให้การบริหารงานของท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และมีทิศทางที่ชัดเจนมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
               3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
               4. เพื่อลดความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์ ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
 
 
ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้
               1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดและทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลมนแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
               2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
               3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
               4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ความสำคัญของการวางแผน
               1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตาอันกว้างไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจจะเกินขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดั้งนั้นองค์กรจำเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เป็นต้น
               2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร จึงทำให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์การยุคปัจจุบัน
               3. ทำให้การดำเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงานที่ต้องกระทำเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
               4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน เพราะการวางแผนทำให้มองเห็นภาพรวมขององค์การที่ชัดเจน และยังเป็นการอำนวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การใหม่ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจำแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน
               5. ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฏี หลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดำเนินอยู่
               กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มีองค์กรใดที่ประสมความสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสำคัญของกระบวนการจัดการที่ดี
ประโยชน์ของการวางแผน
               การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
               1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มแจ้งชัดจะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
               2. ประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ  มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกันก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
               3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและให้แนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
               4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุมการวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้หน้าที่การควบคุม
               5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
               6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต
               7. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนที่ชาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
                 8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
 
 
 
 
ส่วนที่  2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองพาน
 สภาพทั่วไป
                   1.  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
                   เทศบาลตำบลเมืองพาน มีพื้นที่ประมาณ 2.386 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่ยาวขนานไปกับถนนพหลโยธิน โดยเริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 903 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 782 ความยาว ด้านทิศเหนือจดทิศใต้ 2.80 กิโลเมตร ความยาวด้านทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก ยาว 1.25 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่16 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่17 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองพาน  อยู่ห่างจากที่ตั้งของตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ  45  กิโลเมตร  และห่างจากที่ตั้งของจังหวัดพะเยาประมาณ     46    กิโลเมตร   ระยะทางจากเทศบาลตำบลเมืองพาน ถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ  782  กิโลเมตร
                   อาณาเขต
                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับบ้านใหม่จอมแว่ดอยดอนตัน
                   ทิศใต้                       ติดต่อกับบ้านป่ากว๋าวเหนือ
                   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับบ้านเด่นและบ้านทุ่ง
                   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับบ้านหนองบัว
                   2.  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
                   เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีลำน้ำแม่ส้านไหลผ่านเข้ามาในเขต เทศบาล ในอดีตเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวและพืชผักผลไม้ แต่ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรกรรมได้ลดจำนวนลงเนื่องจากมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งที่สะดวกทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างมากขึ้น

ลักษณะภูมิอากาศ

                   สภาพอากาศเป็นเขตร้อนชื้น  อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย 23– 39  องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 54.50  มม./ปี 
                   3.  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
                   สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง สำหรับสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                           3.1.1     การคมนาคม/ขนส่ง
                   การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาล  อำเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมในเขตเทศบาลใช้เส้นทางการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.       ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ข.       ทางหลวงชนบท
สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต
3.1.2           การไฟฟ้า
มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  3,002    ครัวเรือน
 
                     3.1.3      การประปา
                   มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน    1,925      ครัวเรือน   ปริมาณการใช้น้ำประปา
จำนวน  35 ลบ.ม./เดือน และมีบางส่วนยังใช้บ่อน้ำตื้น และน้ำบาดาล
                     3.1.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
                   ในพื้นที่เขตเทศบาล ได้รับบริการการสื่อสารจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน
บริษัท  TOTจำกัด มหาชน  บริษัท TT&T จำกัด   ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต                 
                     3.1.5   การจราจร
                   เทศบาลประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมาได้มองเห็นชัดเจน  สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
                     3.1.6      การใช้ที่ดิน
                    ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพความเจริญ กับท้องถิ่นทั้งนี้     จะได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักผังเมืองจังหวัดเชียงราย    เพื่อกำหนด
ผังเมืองรวมเขตเทศบาลตำบลเมืองพานต่อไป
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
                   3.2.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
                   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร
36,000 บาท/คน/ปี
3.2.2  การเกษตรกรรม
มีการประกอบการเกษตรกรรม  จากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 10  ราย
 
                   3.2.3   การอุตสาหกรรม
                         มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิเช่นโรงงานทำขนมจีน,โรงงานผลิตน้ำแข็ง  โรงงานทำชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค  เป็นต้น
                   3.2.4  การพาณิชยกรรม/การบริการ
                   การพาณิชย์
                   - มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดใหญ่ จำนวน  2 แห่ง
                   - มีธนาคาร จำนวน 7 แห่ง
                     1.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
                     2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
                      3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
                     4.  ธนาคารออมสิน
                     5.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                       6.  ธนาคารไทยพาณิชย์
                       7. ธนาคารกสิกรไทย
-    มีโรงรับจำนำ จำนวน 2  แห่ง  ของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง ของเอกชนจำนวน 1 แห่ง
                   การบริการ
                   -  มีโรงแรม จำนวน  1  แห่ง
                   -  มีสถานเริงรมย์  จำนวน 1 แห่ง
                   3.2.5  การท่องเที่ยว
                   สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลได้แก่ วัดม่วงชุม วัดเทพวัน วัดเกตุแก้ว วัดป่าซาง และที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพาน ได้แก่ น้ำตกปูแกง , บ่อน้ำร้อนทรายขาว ,ถ้ำผาโขงหรือถ้ำน้ำลอด,ถ้ำผายาว,หนองถ้ำหรือหนองผา และพระธาตุจอมแว่  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
3.2.6     การปศุสัตว์       
มีการประกอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์                จำนวน   1 แห่ง  ประกอบด้วย
-  ฟาร์มเลี้ยงไก่                               จำนวน   1 แห่ง
3.3     ด้านสังคม
                    3.3.1 จำนวนประชากรแยกตามเพศ
                   จำนวนประชากรในเขตเทศบาล   ทั้งสิ้น  6,870    คน แยกเป็น  ชาย   3,247    คน
หญิง   3,623    คน  จำนวนครัวเรือน  3,227  ครัวเรือน (ณ วันที่ 30  เมษายน   2555 )     ความหนาแน่น  2879.30    คน/ตารางกิโลเมตร      จำนวนประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีประมาณ    4,500     คน        
3.3.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
                    การศึกษา                
                   ในพื้นที่เทศบาลมีโรงเรียนระดับอนุบาลจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก
ของเทศบาล 2 แห่ง  โรงเรียนอนุบาลของเอกชน จำนวน  2 แห่ง คือ อนุบาลสายอรุณจำนวนครู 2   คน จำนวนนักเรียน 21 คน และอนุบาลศิริวัฒนาจำนวนครูผู้สอน 14  คน  จำนวนนักเรียน 329   คน 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐ จำนวน 2 แห่ง
คือ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์มีจำนวนครู    38   คน จำนวนนักเรียน   724    คน และโรงเรียนเทศบาล1(บ้านเก่า) มีจำนวนครู    21     คน จำนวนนักเรียน    416     คน  โรงเรียนของเอกชน  จำนวน  1 แห่ง   คือ โรงเรียนวัฒนศึกษา  จำนวนครู/อาจารย์    45     คน จำนวนนักเรียน     908     คน
                   -  ศาสนา
                      ประชาชนในเขตเทศบาลมีการนับถือศาสนาพุทธ   ศาสนาคริสต์    และศาสนา
อิสลาม แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ศาสนสถาน                                                                
มีจำนวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย
                   1 )  วัดป่าซาง            
                   2 )  วัดเทพวัน
                   3 )  วัดม่วงชุม
                   4 )  วัดเกตุแก้ว
5)  โบสถ์คริสต์วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
6)  ศาลเจ้าปึงเฒ่ากง
                   -  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม
                   1 )  ประเพณีสงกรานต์
                   2 )  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
                   3 )  ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี
                   4 )  ประเพณีลอยกระทง
                   5 )  ตักบาตรเป็งพุธ
                   6 )  ตักบาตรขึ้นปีใหม่
                   7 )  ตักบาตรเทโว
                   8 )  ตานก๋วยสลาก
                     9) ทำบุญสืบชาตาเมือง
                     10) ถวายข้าวซอมต่อ
                   3.3.3  การสาธารณสุข
                   มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานพยาบาลดังนี้
                   1 )  สถานีอนามัยตำบล                      จำนวน    1      แห่ง
                   2 )  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ            จำนวน    1      แห่ง    
                   3 )  สถานพยาบาลเอกชน                             จำนวน     7      แห่ง
                   4 )  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 จำนวน     7     แห่ง
                   5 )  บุคลากรทางการแพทย์                  จำนวน    22      คน             
3.3.4  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
                   -  การให้การสงเคราะห์ประชาชน   ได้รับการสงเคราะห์จาก   สำนักงานเทศบาล  , กิ่งกาชาดอำเภอ,สโมสรโรตารี่ และมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์
-  มีสวนสุขภาพ  และลานกีฬาไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 4 แห่ง
3.4  ด้านการเมือง - การบริหาร
3.4.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-     องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และผู้บริหาร สำหรับ
โครงสร้างการบริหารของเทศบาล  ประกอบด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              -  หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.   2496    แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336   และพระราชบัญญัติ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ
(ฉบับที่  12) พ.ศ.2546
                   1 )  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                   2 )  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                   3 )  รักษาความสะอาดของถนน   หรือทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะ
                          มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                   4 )  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                   5 )  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                   6 )  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                   7 )  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
                   8 )  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   9 )  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
                   และเทศบาลอาจทำกิจการใด ๆ นอกเขตเทศบาล ได้ดังนี้
                   1 )  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                   2 )  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                   3 )  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม
                   4 )  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                   5 )  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                   6 )  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                   7 )  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                   8 )  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                   9 )  เทศพาณิชย์
                   3.4.2  การคลังเทศบาล
                   การบริหารรายรับ         พ.ศ.  2554                  39,400,733.04        บาท
                                                พ.ศ.2555(ประมาณการ)   41,624,200.00      บาท
                   การบริหารรายจ่าย        พ.ศ.  2554                28,291,132.88       บาท
                                                พ.ศ”2555(ประมาณการ)  41,624,200.00      บาท
                    3.4.3   การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาล
                   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2543   เทศบาลได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล
เมืองพาน  จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ซึ่งขณะนี้ได้นำเนินกิจการมาโดยตลอด
                   3.4.4   การมีส่วนร่วมของประชาชน
                   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนจำนวน 10 ชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนมาประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน กับเทศบาลให้ประสบผลสำเร็จ
                   3.4.5 การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน   มีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ลูกเสือชาวบ้าน  และพนักงาน
ดับเพลิงของเทศบาลให้มีความรู้  ความสามารถ ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.6  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                   จำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น  5,371   คน  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายเทศบาล เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2554   จำนวน 2,587  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.17       จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกสมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,437 คน  ผู้มาใช้สิทธิ 1,004 คน  คิดเป็นร้อยละ  97.04      จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน เขตเลือกตั้งที่ 2    ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,934  คน   ผู้มาใช้สิทธิ  1,583 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.95  
3.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   3.5.1 ทรัพยากรน้ำ
                   มีลำน้ำแม่ส้านไหลผ่านและคลองชลประทานสำหรับการผลิตน้ำประปา สูบมาจาก
                     ชลประทาน
                   3.5.2 สภาพสิ่งแวดล้อม
                   -  คุณภาพน้ำเสียภายในเขตเทศบาลค่าเฉลี่ย BOD ประมาณ 48–52 มิลลิกรัม/ลิตร
                   -  ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ประมาณวันละ   5 – 7  ตัน/วัน