[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เทศบาลตำบลเมืองพาน ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านทางออนไลน์ และ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน
เมนูหลัก
แผนเทศบาล
สำหรับเจ้าหน้าที่
-คำร้องทั่วไป
-ใบลาป่วย/ลาคลอด/ลากิจ
-ใบลาพักผ่อน

ลิงค์หน่วยงาน
;

แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.เมืองพาน


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ข้อมูลทั่วไป ตำบลเมืองพาน  
 

 
1.      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองพาน
สภาพทั่วไป
                   (1)ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
                   เทศบาลตำบลเมืองพานมีพื้นที่ประมาณ 2.386 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่ยาวขนานไปกับถนนพหลโยธินโดยเริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 903 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 782 ความยาวด้านทิศเหนือจดทิศใต้ 2.80 กิโลเมตร ความยาวด้านทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก ยาว 1.25 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่16 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่17 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองพาน อยู่ห่างจากที่ตั้งของตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ  45  กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งของจังหวัดพะเยาประมาณ     46    กิโลเมตร ระยะทางจากเทศบาลตำบลเมืองพานถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ  782  กิโลเมตร
                   อาณาเขต
                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับบ้านใหม่จอมแว่,บ้านดอยดอนตัน
                   ทิศใต้                       ติดต่อกับบ้านป่ากว๋าวเหนือ
                   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับบ้านเด่นและบ้านทุ่ง
                   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับบ้านหนองบัว
          (2)สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
                   เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีลำน้ำแม่ส้านไหลผ่านเข้ามาในเขตเทศบาล ในอดีตเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกข้าวและพืชผักผลไม้ แต่ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรกรรมได้ลดจำนวนลงเนื่องจากมีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งที่สะดวกทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างมากขึ้น

ลักษณะภูมิอากาศ

                   สภาพอากาศเป็นเขตร้อนชื้น  อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย 24 – 43  องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 58.50  มม./ปี
                   (3)สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
                   สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง สำหรับสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทกึ่งเมือง มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     3.1.1  การคมนาคม/ขนส่ง
                   การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาล  อำเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมในเขตเทศบาลใช้เส้นทางการขนส่งทางบก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.       ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ข.       ทางหลวงชนบท
สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต
3.1.2        การไฟฟ้า
มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน    3,010     ครัวเรือน
                        3.1.3   การประปา
                   มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน 4,056ครัวเรือน   ปริมาณการใช้น้ำประปา
จำนวน 38 ลบ.ม./เดือน และมีบางส่วนยังใช้บ่อน้ำตื้น และน้ำบาดาล
                        3.1.4   การสื่อสารและโทรคมนาคม
                   ในพื้นที่เขตเทศบาล ได้รับบริการการสื่อสารจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน
บริษัท  TOTจำกัด มหาชนและอินเตอร์เน็ต จำนวน 2,350  ครัวเรือน    ใช้บริการบริษัท TT&T จำกัด ข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
3.1.5   การจราจร
                   เทศบาลประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน เกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายสัญญาณจราจร อุปกรณ์ต่างๆให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมาได้มองเห็นชัดเจน สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้
                       3.1.6    การใช้ที่ดิน
                   ได้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพความเจริญกับท้องถิ่นทั้งนี้ จะได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนด
ผังเมืองรวมเขตเทศบาลตำบลเมืองพานต่อไป
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
                   3.2.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
                   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากร
120,000บาท/คน/ปี
3.2.2  การเกษตรกรรม
มีการประกอบการเกษตรกรรม จากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 15  ราย
                    3.2.3   การอุตสาหกรรม
                      มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาทิเช่นโรงงานทำขนมจีน,โรงงานผลิตน้ำแข็ง เป็นต้น
                   3.2.4การพาณิชยกรรม/การบริการ
                   การพาณิชย์
                   - มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดใหญ่ จำนวน  2 แห่ง
                   - มีธนาคาร จำนวน 7 แห่ง
                     1.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
                     2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
                      3.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
                     4.  ธนาคารออมสิน
                     5.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                       6.  ธนาคารไทยพาณิชย์
                       7. ธนาคารกสิกรไทย
-    มีโรงรับจำนำ จำนวน 2  แห่ง  ของเทศบาลจำนวน 1 แห่ง ของเอกชนจำนวน 1 แห่ง
                   การบริการ
                   -  มีโรงแรม จำนวน  1  แห่ง
                   -  มีสถานบริการ  จำนวน  2 แห่ง
                   3.2.5การท่องเที่ยว
                   สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลได้แก่ วัดม่วงชุม วัดเทพวัน วัดเกตุแก้ว วัดป่าซาง และที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพาน ได้แก่ น้ำตกปูแกง , บ่อน้ำร้อนทรายขาว ,ถ้ำผาโขงหรือถ้ำน้ำลอด,ถ้ำผายาว,หนองถ้ำหรือหนองผา วัดพระธาตุสามดวง และพระธาตุจอมแว่  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
3.2.6     การปศุสัตว์       
มีการประกอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์                จำนวน   1 แห่ง  ประกอบด้วย
-  ฟาร์มเลี้ยงไก่                               จำนวน   1 แห่ง
3.3     ด้านสังคม
                   3.3.1 จำนวนประชากรแยกตามเพศ
                   จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น  6,682คน แยกเป็น  ชาย   3,133  คน
หญิง  3,549  คน จำนวนครัวเรือน3,377  ครัวเรือน  (ณ วันที่ 20  พฤษภาคม   2558 )จำนวนประชากรแฝงในเขตเทศบาลมีประมาณ     4,500    คน        
3.3.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
                   -  การศึกษา           
                   ในพื้นที่เทศบาลมีโรงเรียนระดับอนุบาลจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก
ของเทศบาล 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (บ้านเก่า) มีจำนวน ครู 1 คน  จำนวนนักเรียน  12 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (วัดป่าซาง)  มีจำนวนครู 2 คน จำนวนนักเรียน  17 คน  โรงเรียนอนุบาลของเอกชน จำนวน  2 แห่ง คือ อนุบาลสายอรุณ มีจำนวนครู 3   คน จำนวนนักเรียน  24  คน     และอนุบาล
ศิริวัฒนาจำนวนครูผู้สอน 15   คน  จำนวนนักเรียน    287       คน 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐจำนวน 2 แห่ง
คือ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์มีจำนวนครู    47   คน จำนวนนักเรียน   788   คน     และโรงเรียนเทศบาล1
(บ้านเก่า) มีจำนวนครู    21     คน จำนวนนักเรียน    614   คน       โรงเรียนของเอกชนจำนวน  1 แห่ง  คือ โรงเรียนวัฒนศึกษาจำนวนครู/อาจารย์    45    คน จำนวนนักเรียน     878   คน
                   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)และโรงเรียนวัฒนศึกษา
                   -  ศาสนา
                   ประชาชนในเขตเทศบาลมีการนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม แต่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ศาสนสถาน                                                                
มีจำนวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย
                   1 )  วัดป่าซาง            
                   2 )  วัดเทพวัน
                   3 )  วัดม่วงชุม
                   4 )  วัดเกตุแก้ว
5)  โบสถ์คริสต์วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
6)  ศาลเจ้าปึงเฒ่ากง
                   -  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม
                   1 )  ประเพณีสงกรานต์
                   2 )  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
                   3 )  ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี
                   4 )  ประเพณีลอยกระทง
                   5 )  ตักบาตรเป็งพุธ
                   6 )  ตักบาตรขึ้นปีใหม่
                   7 )  ตักบาตรเทโว
                   8 )  ตานก๋วยสลาก
                     9) ทำบุญสืบชาตาเมือง
                    10) ถวายข้าวซอมต่อ
                   3.3.3  การสาธารณสุข
                   มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานพยาบาลดังนี้
                   1 )  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน      จำนวน    1      แห่ง
                   2 )  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ            จำนวน     1      แห่ง   
                   3 )  สถานพยาบาลเอกชน                   จำนวน     7      แห่ง
                   4 )  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 จำนวน     7      แห่ง
                   5 )  บุคลากรทางการแพทย์                  จำนวน    22      คน             
3.3.4  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
                   -  การให้การสงเคราะห์ประชาชนได้รับการสงเคราะห์จากสำนักงานเทศบาล  , กิ่งกาชาดอำเภอ,สโมสรโรตารี่พาน และมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์มูลนิธิการศึกษาอำเภอพาน
-  มีสวนสุขภาพและลานกีฬาไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 3แห่ง